Všeobecné obchodné podmienky

Poskytovateľom Služby BikeKIA je ARRIVA Slovakia a.s., obchodná spoločnosť založená podľa práva Slovenskej republiky, IČO: 35811439, DIČ: 2020283386, IČ DPH: SK7120001735, so sídlom: Štúrova 72, 949 44 Nitra, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10493/N, telefónne číslo zákazníckej podpory: +421 905 073 073 (aktuálny čas dostupnosti zákazníckej podpory je uvedený na Webovom sídle), emailová adresa: info@bikekia.sk (ďalej len „Poskytovateľ“). Poskytovateľ s cieľom poskytovania Služby BikeKIA zabezpečuje správu systému Služby BikeKIA (t. z. zabezpečuje funkčnosť softvéru), prevádzkuje a má právo dočasne užívať Bicykle a Stanovištia zapojené do služby BikeKIA (t. z. zabezpečuje funkčnosť hardvéru) a má právo prenechať Bicykle zapojené do Služby BikeKIA do dočasného užívania tretej osobe.

Partnerom Služby BikeKIA je Nadácia Kia Slovakia, nadácia založená podľa práva Slovenskej republiky, IČO: 42349826, DIČ: 2024083215, IČ DPH: SK2024083215, so sídlom: Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, Slovenská republika, registrovaná v registri nadácií vedeným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom: 203/Na-2002/1070. Vlastníkom Bicyklov, technického vybavenia Staníc zapojených do Služby BikeKIA a hlavným sponzorom je mesto Žilina.

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky pre užívanie zdieľaných bicyklov mesta Žilina v rámci služby BikeKIA (ďalej len „Všeobecné podmienky“) upravujú podmienky užívania Bicyklov podľa bodu 1.2. Všeobecných podmienok, teda zdieľaných bicyklov vo vlastníctve mesta Žilina, ktoré sú zapojené do Služby BikeKIA prevádzkovanej Poskytovateľom iba pre územie mesta Žilina.

Prihláste sa